آرتا آموزش آداک

دوره­های آموزشی تخصصی واحد آموزش آرتا آداک؛

 1. نحوه تهیه SOP مدیریت ریسک کیفیتی (QRM) و پیاده سازی آن
 2. نحوه تهیه SOP کنترل تغییرات (Change Control) و پیاده سازی آن
 3. نحوه تهیه SOP انحرافات (Deviations) و پیاده سازی آن
 4. نحوه تهیه SOP نتایج خارج از مشخصات و خارج از روند Out of Specification (OOS) & Out of Trend (OOT) و پیاده سازی آن
 5. نحوه تهیه SOP اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه Corrective Action & Preventive Action(CAPA)) و پیاده سازی آن
 6. نحوه تهیه SOP کنترل مدیریت شکایات (Complaints  Management) و پیاده سازی آن
 7. نحوه تهیه SOP مدیریت محصولات مرجوعی و ریکال (Return Products & Recall Management) و پیاده سازی آن
 8. نحوه تهیه نگارش مستندات مورد نیاز داروسازی (شامل SOP، Protocols، Reports، Forms، و…) بر اساس الزامات PIC/S و نگهداری، پیاده سازی و بایگانی آن­ها
 9. نحوه تهیه SOP بازرسی داخلی (Self-Inspection) و تهیه چک لیست­های مورد نیاز بازرسی هر واحد و پیاده سازی آن­ها
 10. نحوه تهیه SOP تولید و آنالیز قراردادی (Outsourced Activities) و پیاده سازی آن
 11. نحوه تهیه SOP مطالعات کنترل کیفی داروها در سطح عرضه Post Marketing Quality Control (PMQC)) و پیاده سازی آن
 12. نحوه تهیه SOP ارزیابی منابع و تامین کنندگان (Resources & Suppliers Assessment) و پیاده سازی آن
 13. نحوه تهیه برنامه جامع معتبرسازی Validation Master Plan (VMP)) و اسناد پیوست آن
 14. نحوه تهیه پرونده جامع کارخانه Site Master File (SMF)) و اسناد پیوست آن

EnglishGermanPersian